Pogoji in določila


Holders s.r.o., s sedežem na Brněnská 4062/3a, 695 05 Hodonín  

Registrirana pri okrožnem sodišču v Brnu, oddelek C, vložek  

95030. 

ID št.: 05381801, št. DDV: CZ05381801 (v nadaljevanju tudi  

"prodajalec") 

Telefon: +420 778 757 552 

E-naslov: si@haltimo.com 

Ti splošni pogoji veljajo za prodajo blaga v spletni trgovini na naslednjih spletnih naslovih  https://www.haltimo.com/si z začetkom veljavnosti 20. januarja 2019. 

1. Uvodne določbe 

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) urejajo medsebojne pravice  in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi z ali na podlagi kupoprodajne pogodbe,  sklenjene med prodajalcem in drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: kupec) prek  prodajalčeve spletne trgovine. Spletna trgovina se upravlja na spletnem naslovu  https://www.haltimo.com/si (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto) prek vmesnika  spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik trgovine). 

2. Če je stranka potrošnik v smislu člena 419 zakona št. 89/2012 Coll., civilnega zakonika  (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik), se ti splošni pogoji poslovanja uporabljajo le,  če niso v nasprotju z določbami civilnega zakonika, namenjenimi varstvu potrošnikov,  in zakona št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov. Zakonsko predpisano varstvo  potrošnikov ne velja za kupca-podjetnika. 

3. Morebitna odstopanja v nabavni pogodbi prevladajo nad določbami teh splošnih  pogojev poslovanja. Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v več kot enem jeziku,  prevlada češka različica. 

4. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev poslovanja. Ta  določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti  prejšnje različice VTC. 

2. Uporabniški račun 

1. Na podlagi prijave kupca na spletnem mestu se kupcu ustvari uporabniški račun. V  uporabniškem računu lahko kupec naknadno odda posamezna naročila za blago. Če  določeno spletno mesto to omogoča, lahko kupec odda naročilo za blago tudi brez  registracije. 

2. Kupec je odgovoren za pravilnost podatkov, ki jih je izpolnil v spletnem vmesniku  trgovine, in nosi vse stroške, povezane z morebitno nepravilnostjo teh podatkov.  Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, ko se ti  spremenijo. 

3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom.  Kupec je dolžan te podatke za dostop zaščititi. Za dejanja, opravljena prek  uporabniškega računa, se šteje, da jih je neposredno opravil kupec, razen če kupec  dokaže drugače. 

4. Kupec se zaveda, da njegov uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno,  zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja in naključnih tehničnih okvar. 

5. Prodajalec lahko prekliče kupčev uporabniški račun. 

3. Sklepanje pogodb 

1. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo, ki se nahaja na spletni strani, in  ga odda s klikom na gumb "Pošlji naročilo/izpolni naročilo". Obrazec za naročilo (v  nadaljevanju "naročilo") vsebuje zlasti podatke o: 

a. Kupčev e-poštni naslov ter naslov za dostavo in zaračunavanje, 

b. naročeno blago (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko nakupovalno  košarico spletnega vmesnika trgovine), 

c. način plačila nakupne cene blaga, 

d. podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in 

e. informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga (cene veljajo  samo za dostavo znotraj Češke republike). 

2. Ko je naročilo ustvarjeno, je kupcu poslano samodejno ustvarjeno e-poštno sporočilo s  povzetkom njegovega naročila. Vendar to ne privede do sklenitve pogodbe.  Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele, ko kupec prejme elektronsko potrditev, ki  vsebuje potrditev naročila s strani prodajalca. 

3. Kupec lahko do pošiljanja naročila prodajalcu spremeni izpolnjene podatke. Podatki,  navedeni v poslanem naročilu, se štejejo za pravilne in kupec je odgovoren za  morebitne nepravilnosti. 

4. Glede na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja)  ima prodajalec pravico od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (na primer pisno  ali po telefonu). 

5. Od pogodbe je mogoče odstopiti, preden je blago poslano kupcu. Če prodajalec prejme  odstop od pogodbe s strani kupca po tem, ko je bilo blago poslano kupcu, nosi  nastale stroške kupec. 

6. Če kupec prekliče naročilo za blago, ki je bilo posebej naročeno zanj po dogovoru, se  določi storno pristojbina v višini 50 % nakupne cene tega blaga. 

7. Kupec se zaveda, da so informacije o razpoložljivosti blaga, objavljene na spletnem  mestu, zgolj okvirne in da prodajalec s kupcem ni dolžan skleniti kupoprodajne  pogodbe. 

8. Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva  komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo teh komunikacijskih  sredstev (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev itd.), krije kupec.

4. Dostava blaga

1. Pogodbenici se dogovorita za klavzulo EXW (INCOTERMS 2010), kraj dobave je  prodajalčevo skladišče Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (v nadaljevanju tudi "kraj  dobave" ali "obrat"). Stroški in tveganja, povezani z dobavo blaga, preidejo na  kupca na kraju dobave, in sicer v trenutku, ko je blago pripravljeno, da ga kupec 

odstranitev. S tem, ko kupec lahko razpolaga z blagom, je prodajalčeva obveznost  izpolnjena in od tega trenutka nevarnost škode in blaga preide na kupca. 

2. Prodajalec in kupec se lahko s pisnim dogovorom dogovorita o kraju dostave v  skladu s prejšnjim odstavkom drugače, kot je določeno v prejšnjem odstavku. V  takem primeru se stranki dogovorita tudi o tem, katera od njiju nosi s tem  povezane stroške. 

3. Kupec ni dolžan prevzeti blaga na kraju dobave, temveč lahko določi drug kraj za  prevzem blaga v skladu s svojimi zahtevami (v nadaljevanju tudi "določen kraj za  prevzem blaga"). Kupec krije stroške, vključno s stroški prevoza do določenega  prevzemnega mesta. Kupec mora sam poskrbeti za prevoz blaga od kraja dobave do  kraja 

osebo, ki je določena za prevzem blaga, in lahko za to pooblasti tudi prodajalca. 

4. Kupec je dolžan prevzeti blago na kraju, ki ga je izbral v naročilu, tj. na kraju dobave ali  na kraju, ki je določen za prevzem blaga, sicer je odgovoren za povzročeno škodo.  Po neuspešnem poskusu izročitve blaga na tako izbranem kraju prodajalec vrne  blago na kraj, od koder se je začela izročitev blaga kupcu. Z vrnitvijo blaga se šteje,  da je bilo blago prevzeto. Prodajalec kupca obvesti o možnosti prevzema blaga in ga  obvesti, kje se blago nahaja. Prodajalec je upravičen kupcu zaračunati stroške  skladiščenja po običajni tarifi glede na velikost in naravo blaga od trenutka vrnitve. 

5. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen  način, kot je določeno v naročilu, nosi vse stroške, povezane s tem, kupec. 

6. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga.  V primeru kakršnih koli napak na blagu mora kupec o tem takoj obvestiti prevoznika  in blaga ne sprejeti ali pa ga sprejeti s pisnim pridržkom, v katerem podrobno navede  škodo na dostavljenem blagu. Če kupec sprejme očitno poškodovano blago ali blago  s poškodovano embalažo, ne da bi prevozniku izrazil pisni pridržek, prodajalec ni  odgovoren za kakršno koli škodo na blagu. 

7. Nadaljnje pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo  prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih je izdal prodajalec. 

5. Nabavna cena in plačilni pogoji 

1. Kupec lahko kupnino za blago in vse stroške, povezane z njegovo dostavo prodajalcu,  plača na naslednje načine: 

a. z gotovino ali kartico v prostorih prodajalca, 

b. z gotovino ali kartico ob dostavi na kraju, ki ga kupec navede v naročilu, c. z nakazilom na prodajalčev račun št.

2401071773/2010 za Češko republiko, odprt pri Fio banki, a.s., (v nadaljnjem  besedilu: prodajalčev račun), 

d. brezgotovinsko s kreditno kartico, 

e. račun s 14-dnevnim rokom plačila (samo po predhodnem pisnem  

dogovoru s prodajalcem), 

f. spletno plačilo, 

g. spletna plačila s karticami potekajo prek sistema Barion. Podatki o kartici ne pridejo do  trgovca. Ponudnik storitev Barion Payment Zrt je institucija, ki jo nadzira madžarska  nacionalna banka, številka licence pa je H-EN I1064/2013. 

2. Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s  pakiranjem in dostavo blaga na namembni kraj, v dogovorjenem znesku. Če ni  izrecno navedeno drugače, kupnina vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga. 

3. Kupnino je treba plačati najpozneje ob prevzemu blaga, razen če ni pisno  dogovorjeno drugače. 

4. Datum plačila je datum knjiženja plačila v dobro prodajalčevega računa. V primeru  negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati nakupno ceno blaga skupaj z navedbo  variabilnega simbola plačila, ki se samodejno ustvari z naročilom. 

5. Stroške plačila krije kupec. 

6. Prodajalec bo kupcu za plačilo kupnine izstavil račun, ki ga bo kupcu po nakazilu  plačila poslal po elektronski pošti. Prodajalec je plačnik davka na dodano  vrednost. 

7. Spremembe carinskih in uvoznih tarif, ki se zgodijo po sklenitvi pogodbe, so v škodo ali  korist kupca. 

8. Popustov na nakupno ceno ni mogoče kombinirati med seboj. 

6. Odstop od pogodbe, ki jo je sklenil potrošnik 

1. Kupec-potrošnik lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razlogov v 14 dneh po  prejemu blaga v smislu člena 1829(1) civilnega zakonika, če ni drugače določeno. Ta  pravica pripada samo potrošnikom. 

2. V primeru odstopa od pogodbe ima kupec na voljo obrazec, ki je na voljo na prodajalčevem spletnem mestu. 

3. Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o odstopu od kupoprodajne pogodbe (npr. z  dopisom, elektronskim sporočilom). V ta namen lahko uporabi priloženi obrazec za odstop od pogodbe (Priloga 1 k tem splošnim pogojem poslovanja). 

4. Za upoštevanje 14-dnevnega odstopnega roka zadostuje, če kupec pošlje odstop od  pogodbe pred iztekom zadevnega roka.


7. Posledice odstopa od pogodbe 

1. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe se pogodba razveljavi od samega začetka. 2. Kupec mora blago brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva  odstopa od pogodbe, poslati nazaj prodajalcu izključno na naslov ustanove ali ga  osebno izročiti na naslovu ustanove. Rok se ohrani, če je blago poslano nazaj pred  iztekom 14 dni. Prodajalec ima pravico zaračunati do 250 CZK za prevoz blaga, če  kupec vrnjeno blago dostavi na naslov, ki ni naslov poslovnih prostorov (na primer na  sedež prodajalca). 

3. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom  blaga, kupec. Višina stroškov je odvisna od vrste blaga in načina vračila. 

4. V primeru odstopa od pogodbe prodajalec kupcu vrne kupnino v 14 dneh po dostavi  vrnjenega blaga. Vračilo kupnine se izvede z bančnim nakazilom ali v gotovini v  prostorih prodajalca. Če se kupec odloči za vračilo kupnine z bančnim nakazilom,  mora prodajalcu sporočiti številko računa, na katerega naj prodajalec pošlje kupnino. 

5. Od pogodbe o dobavi blaga ni mogoče odstopiti (niti v primeru potrošnika) v primerih  na podlagi določb člena 1837 civilnega zakonika. Zlasti ni mogoče odstopiti od  pogodbe, če 

- je bilo blago spremenjeno v skladu z željami kupca, 

- blago je pokvarljivo, 

- je bilo blago po dostavi nepovratno pomešano z drugim blagom, 

- če je potrošnik vzel blago iz zaprte embalaže in ga zaradi higienskih razlogov ni  mogoče vrniti, 

- če je blago v avdio ali vizualni obliki ali računalniški program, če je kupec  poškodoval originalno embalažo. Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti  blaga, ki je posledica ravnanja z blagom na način, ki ni potreben za seznanitev z  naravo in značilnostmi blaga, vključno z njegovo funkcionalnostjo. Prodajalec ima  pravico zahtevati odškodnino za škodo na blagu tako, da primerni znesek kupnine  pobota s kupčevim zahtevkom za vračilo celotne kupnine. 

6. Če se kupcu skupaj z blagom izroči darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in  kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna  pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa mora prodajalcu vrniti blago skupaj z darilom. 

darilo ali plačati nakupno ceno za to darilo. 

8. Garancije, napake in zahtevki 

1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz  pomanjkljive izpolnitve, urejajo ustrezni pravni predpisi Češke republike (zlasti  določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174  civilnega zakonika ali ustrezne določbe zakona št. 634/1992 Coll. o varstvu  potrošnikov).

2. Prodajalec je ob prejemu blaga kupcu odgovoren za: 

a. blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če pa dogovora ni, ima  lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede  na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla, 

b. je blago primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da se bo  uporabljalo, ali za katerega se predmet običajno uporablja, 

c. blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali vzorcu, če  je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali  vzorcem, 

d. je blago v ustrezni količini, meri ali teži in 

e. blago izpolnjuje zahteve zakonodaje. 

3. Določbe iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v celoti za blago, prodano po nižji  ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, zaradi obrabe, ki je  posledica običajne uporabe blaga, zaradi napake pri rabljenem blagu, ki ustreza  stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če to  izhaja iz narave blaga. 

4. Kupec je dolžan prodajalcu na naslov njegovih prostorov (Brněnská 4286/1b, 695 05  Hodonín) brez nepotrebnega odlašanja pisno sporočiti in uveljavljati napake, ko jih  odkrije. O očitnih napakah je treba prodajalca pisno obvestiti takoj po prejemu blaga,  pri čemer je treba navesti opis napak in njihov obseg ter po potrebi priložiti  fotografsko dokumentacijo. Uporabite lahko naš obrazec za pritožbe. Pisni obrazec  za vložitev reklamacije se ohrani tudi v primeru pošiljanja obvestila o pojavu napak na  blagu in uveljavljanju pravice iz odgovornosti za napake na naslednji elektronski  naslov: si@haltimo.com. Skupaj z obvestilom o pojavu napak na blagu ali brez  nepotrebnega odlašanja po pošiljanju obvestila o pojavu napak na blagu in  uveljavljanju pravice iz odgovornosti za napake na elektronski naslov: si@haltimo.com, je kupec dolžan izročiti reklamirano blago prodajalcu z namenom  ustrezne ocene domnevnih napak. 

Prodajalec kupcu izda pisno potrdilo o tem, kdaj je bila reklamacija vložena, kakšna je  njena vsebina in kakšen način obravnave reklamacije zahteva, in sicer po elektronski  pošti takoj po prejemu reklamacije, v primeru osebne vloge pa jo dostavi takoj. Pisna  potrditev služi le kot dokazilo o prejemu reklamacije. Stanje blaga, v katerem je kupec  izročil blago prodajalcu, bo ocenjeno v okviru reklamacijskega postopka. 

Kupec je seznanjen, da bo v primeru, če ne dostavi zahtevanega blaga, vključno z vso  prejeto dodatno opremo, v primeru odstopa od pogodbe kupcu vrnjena kupnina,  zmanjšana za ceno nedostavljene dodatne opreme. 

5. Za trenutek uveljavljanja zahtevka se šteje trenutek, ko kupec obvesti  prodajalca, da ima blago napake. 

Ob obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki kupec  obvesti prodajalca, kakšno pravico je izbral iz pomanjkljive izpolnitve. Kupec brez  soglasja prodajalca ne more spremeniti svoje izbire. To ne velja, če je kupec zahteval  odpravo napake, ki se izkaže za nepopravljivo, in če prodajalec ne odpravi napake v

v razumnem roku ali če kupca obvesti, da napak ne bo odpravil. V takem primeru  lahko kupec izbira med razumnim popustom na kupnino in odstopom od pogodbe. 

Če kupec svoje pravice ne uveljavlja pravočasno, ima pravico do odprave napake ali do  razumnega popusta na kupnino. 

6. Prodajalec se zavezuje, da bo reklamacijo rešil brez nepotrebnega odlašanja in jo  glede na vrsto ugotovljene napake rešil v dogovorjenem roku, če ni drugače  dogovorjeno, pa v 30 dneh po reklamaciji. 

7. Pritožbe se evidentirajo v pisni obliki, vključno s potrdilom o prejemu in  morebitnim obvestilom o rešitvi pritožbe. Če se pritožbi ugodi, se to kupcu  sporoči po telefonu. 

8. V primeru napak na blagu ima prodajalec pravico, da blago pregleda in po potrebi  ne sprejme reklamiranih napak. 

9. V primeru odobritve reklamacije je kupec upravičen do povračila stroškov, povezanih s  prevozom blaga s strani prodajalca, vendar le do višine najcenejšega možnega  prevoza, če kupec določi ali se dogovori za drug prevoz, nosi kupec stroške nad tem  najcenejšim možnim prevozom. 

10. Prodajalec ni odgovoren za neposredne ali posredne stroške, ki presegajo obseg  škode, za katero velja ta garancija. 

9. Druge pravice in obveznosti strank 

1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene blaga. 

2. Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena  1826(1)(e) civilnega zakonika. 

3. Pritožbe potrošnikov obravnava prodajalec na elektronskem naslovu si@haltimo.com. 

Prodajalec bo informacije o rešitvi kupčeve pritožbe poslal na elektronski naslov  kupca. 

4. Češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2,  ID št.: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno  reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajnih pogodb. Platforma za spletno  reševanje sporov, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr, se  lahko uporablja za reševanje sporov iz kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in  kupcem. 

5. Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor v  okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni trgovinski urad. Nadzor nad varstvom osebnih  podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija med  drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov,  kakor je bil spremenjen. 

6. Kupec prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu drugega odstavka § 1765.

civilnega zakonika. 

10. Varstvo osebnih podatkov 

1. Prodajalec svojo informacijsko obveznost do kupca v smislu 13. člena Uredbe (EU)  2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi  osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive  95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR), ki se nanaša  na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe,  za namene pogajanj o kupoprodajni pogodbi in za namene izvajanja javnopravnih  obveznosti prodajalca, izpolni s posebnim dokumentom. 

11. Dostava 

1. Kupcu se lahko dostavi na e-poštni naslov, ki je naveden v njegovem  uporabniškem računu ali ga je kupec navedel v naročilu. 

12. Končne določbe 

1. Pogodbenici izjavljata, da so ti splošni pogoji poslovanja sestavni del pogodbe,  sklenjene med njima, in da je njihova vsebina ali pristop k njim s strani kupca in  prodajalca v skladu z njuno svobodno in resno voljo. 

2. Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v  elektronski obliki. 

3. Če je ali postane katera koli določba teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali  neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj  podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na  veljavnost drugih določb. Spremembe kupoprodajne pogodbe ali teh splošnih pogojev  poslovanja morajo biti v pisni obliki. 

4. Če razmerje, ki ga vzpostavlja kupoprodajna pogodba, vsebuje mednarodni (tuji)  element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. Z izbiro prava v  skladu s prejšnjim stavkom kupec, ki je potrošnik, ni prikrajšan za varstvo, ki ga  zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih ni mogoče pogodbeno odstopiti in ki  bi se sicer uporabljale, če ne bi bilo izbranega prava v skladu z določbami člena 6(1)  Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o  pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I). 

5. Vse pravice in obveznosti pogodbenih strank ureja pravo Češke republike, zlasti  civilni zakonik s spremembami. 

6. Če je ta različica splošnih pogojev poslovanja prevedena v tuje jezike in če je  poleg njih na voljo tudi češka različica, ima v primeru neskladij vedno prednost  češka različica. 

7. Prodajalec in kupec-podjetnik sta se v skladu s členom 89a zakonika o civilnem  postopku dogovorila o krajevni pristojnosti sodišča, tako da je za reševanje vseh  sporov iz sklenjene pogodbe pristojno Okrožno sodišče Brno-venkov. 

V Brnu, 20.1. 2019


Prodajalec: 

Holders s.r.o

številka: 05381801  

Številka DDV:  

CZ05381801 

Brněnská 4062/3a  

69505 Hodonín 

Pismo o pritožbi / izmenjava blaga 

(Ta obrazec izpolnite in ga vrnite le, če želite blago zahtevati v zakonskem roku, zamenjati blago ali  odstopiti od kupoprodajne pogodbe v 14 dneh. Obrazec je treba natisniti, podpisati in ga skeniranega  poslati na spodnji e-poštni naslov ali ga priložiti v paket z vrnjenim blagom). 

Naslovnik (prodajalec) 

Podjetje: Holders s.r.o. 

Naslov ustanove: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín 

ŠTEVILKA DDV: 05381801, CZ05381801 

E-naslov: si@haltimo.com 

Telefonska številka: +420 778 757 552

Potrošniki 

Datum naročila:  Številka naročila:  Številka računa: 

Kontaktna oseba:  Kontaktni naslov:  Telefon: 

E-pošta: 

Številka računa (*): +420 778 757 552 


* (za pošiljanje sredstev v primeru pozitivne pritožbe) 

Naročilo 

Ime izdelka: 

Število kosov: 

Razlog za reklamacijo ali zamenjavo (podrobno opišite napako izdelka):

Ime in  

priimek potrošnika Datum in kraj podpisa 

Splošna navodila za vložitev zahtevka 

Kot potrošnik morate dokazati nakup predmeta s predložitvijo nakupnega dokumenta ali na drug dovolj verodostojen način.Kot  potrošnik ne morete uveljavljati pravic iz napak, ki ste jih povzročili sami ali za katere ste ob nakupu vedeli. Enako velja za  napake, za katere smo se kot prodajalec in potrošnik z vami dogovorili za znižanje cene. Ne odgovarjamo za običajno obrabo. Pritožbo je treba vložiti najpozneje v 24 mesecih. Pritožbo je treba vložiti nemudoma, da se prepreči širjenje napake in  posledično zavrnitev pritožbe. Z zgodnjim obvestilom o napaki po njenem odkritju lahko zagotovite nemoteno obravnavo  reklamacije. Reklamacija je obravnavana šele, ko vas o tem obvestimo. Če se zakonski rok izteče, se to šteje za bistveno kršitev  pogodbe in lahko odstopite od kupoprodajne pogodbe.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Holders s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95030.

provozovna: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČO: 053 81 801, DIČ: CZ 05381801(dále také jako „prodávající“)

E-mail: hu@haltimo.com

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na těchto internetových adresách https://www.haltimo.com s účinností od 20. 1. 2019.

 

1.     Úvodní ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetových adresách https://www.haltimo.com/hu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.       Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná ochrana spotřebitele se nevztahuje na kupujícího-podnikatele.

3.       Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Je-li uzavírána kupní smlouva ve více jazycích, má přednost česká verze.

4.       Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.     Uživatelský účet

1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je kupujícímu zřízen uživatelský účet. Z uživatelského účtu může následně kupující provádět jednotlivé objednávky zboží. V případě, že to konkrétní webová stránka umožňuje, může kupující provést objednávku zboží také bez registrace.

2.       Kupující odpovídá za správnost vyplňovaných údajů ve webovém rozhraní obchodu a nese veškeré náklady spojené s případnou nesprávností těchto údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat.

3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit tyto přístupové údaje. Jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu je považováno za jednání učiněné přímo kupujícím, ledaže kupující prokáže opak.

4.       Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a nahodilé technické závady.

5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího.

3.     Uzavírání smluv

1.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a tento kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku / Dokončit objednávku“ odešle. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o:

a.         e-mailové adrese kupujícího a adrese pro doručování a fakturaci,

b.        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

c.         způsobu úhrady kupní ceny zboží,

d.        údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

e.         informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené ceny platí pouze pro doručování v rámci ČR).

2.       Po vytvoření objednávky je kupujícímu zaslán automaticky generovaný e-mail, kde je shrnuta jeho objednávka. Tímto však nedochází k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno e-mailové potvrzení obsahující přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

3.       Kupující může až do odeslání objednávky prodávajícímu měnit vyplňované údaje. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou považovány za správné a za jejich případnou nesprávnost nese odpovědnost kupující.

4.       Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.       Před odesláním zboží kupujícímu je možné oboustranně odstoupit od smlouvy. Pokud by odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bylo prodávajícímu doručeno až po odeslání zboží kupujícímu, nese kupující vzniklé náklady.

6.       V případě, že kupující zruší objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny tohoto zboží.

7.       Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží umístěného na webové stránce jsou pouze orientační a prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí kupující ze svého. 

4.       Dodání zboží

1.       Smluvní strany sjednávají doložku EXW (INCOTERMS 2010), místem dodání je sklad prodávajícího Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (dále také jako „místo dodání“ nebo „provozovna“). Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v místě dodání, a to okamžikem, kdy je zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Tím, že je kupujícímu umožněna dispozice se zbožím, je splněna povinnost prodávajícího, a od tohoto okamžiku přechází riziko škody a věci na kupujícího.

2.       Místo dodání podle předchozího odstavce si může prodávající s kupujícím sjednat odlišně od předchozího odstavce, a to ujednáním v písemné formě. V takovém případě si rovněž strany sjednají, která z nich ponese náklady s tím spojené.

3.       Kupující nemá povinnost převzít zboží v místě dodání, ale pro tyto účely může určit jiné místo pro převzetí zboží podle svých požadavků (dále také jako „místo určené pro převzetí zboží“). Náklady včetně dopravy do místa určeného pro převzetí zboží hradí kupující. Kupující si zajišťuje vlastní dopravu zboží z místa dodání do místa určeného k převzetí zboží, přičemž tímto může pověřit rovněž prodávajícího.

4.       Kupující je povinen převzít zboží v místě, které si zvolil v objednávce, tedy buď v místě dodání, nebo v místě určeném pro převzetí zboží, jinak odpovídá za způsobenou škodu. Prodávající po marném pokusu o předání zboží na takto zvoleném místě vrátí zboží tam, odkud byla zahájena doprava zboží ke kupujícímu. Vrácením zboží zpět se zboží považuje za převzaté. Prodávající vyrozumí kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží a sdělí mu místo, kde se zboží nachází. Prodávající je od okamžiku vrácení zboží zpět oprávněn účtovat kupujícímu skladné v obvyklé výši podle velikosti a charakteru zboží.

5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující veškeré náklady s tím spojené.

6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad zboží je kupující toto neprodleně oznámit přepravci a zboží nepřevzít, nebo jej převzít s písemnou výhradou, kde bude detailně popsáno poškození doručovaného zboží. Pokud kupující převezme zjevně poškozené zboží nebo zboží s porušenými obaly, aniž by učinil vůči dopravci písemnou výhradu, nenese prodávající žádnou odpovědnost za poškození zboží.

7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.       Kupní cena a platební podmínky

1.       Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.         v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího,

b.        v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c.         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.

12600016-11699112-61573011 (IBAN: HU04 1260 0016 1169 9112 6157 3011) pro Maďarsko, vedený u společnosti WISE, (dále jen „účet prodávajícího“),

d.        bezhotovostně platební kartou,

e.         fakturou se 14 denní splatností (pouze po předchozí písemné dohodě s prodávajícím),

f.          on-line platbou,

g.         platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží do místa určení ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.       Kupní cena je splatná nejpozději okamžikem převzetí zboží, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

4.       Dnem zaplacení se při bezhotovostní platbě rozumí den připsání platby na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je automaticky vygenerován s objednávkou.

5.       Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.

6.       Prodávající vystaví k úhradě kupní ceny kupujícímu fakturu, která bude kupujícímu doručena e-mailem po připsání platby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.       Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy, jdou k tíži nebo prospěchu kupujícího.

8.       Slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

6.       Odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem

1.       Kupující-spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, pokud dále není stanoveno jinak. Toto právo náleží pouze spotřebitelům.

2.       Kupujícímu je pro případ odstoupení od smlouvy k dispozici formulář umístěný na webové stránce prodávajícího.

3.       Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy (například dopisem, emailem). Pro tyto účely je možné použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 k těmto VOP).

4.       K dodržení lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je dostačující, když kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.       Důsledky odstoupení od smlouvy

1.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

2.       Zboží musí kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu, a to výlučně na adresu provozovny, nebo jej osobně předat na adrese provozovny. Lhůta je zachována, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající má právo účtovat si částku až do výše 250,- Kč za převoz zboží, pokud kupující doručí vracené zboží na jinou adresu než na adresu provozovny (například na adresu sídla prodávajícího).

3.       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží. Výše nákladů závisí na povaze zboží a způsobu vrácení zboží.

4.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů od doručení vráceného zboží. Vrácení kupní ceny proběhne bankovním převodem nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Pokud kupující zvolí vrácení bankovním převodem, musí sdělit prodávajícímu číslo účtu, na který má prodávající kupní cenu zaslat.

5.       Od kupní smlouvy o dodávce zboží nelze (ani v případě spotřebitele) odstoupit v případech dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména tedy nelze odstoupit v případě, že

- zboží bylo upraveno podle přání kupujícího,

- zboží podléhá rychlé zkáze,

- zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- spotřebitel vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- jde o zboží zvukové nebo obrazové podoby nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu škody vzniklé na zboží zápočtem přiměřené částky z kupní ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.

6.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nebo zaplatit kupní cenu za tento dárek.

8.       Záruky, vady a reklamace

1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí, příslušnými právními předpisy České Republiky (zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, případně odpovídajícími ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

2.       Prodávající odpovídá kupujícímu při převzetí zboží za to, že:

a.         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.        se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c.         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.       Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí v plném rozsahu u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.       Kupující je povinen vady písemně oznámit a uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín) bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil. Vady zjevné je nutno sdělit písemně prodávajícímu neprodleně po převzetí zboží uvedením popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci. Můžete využít náš formulář pro sepsání reklamace. Písemná forma pro uplatnění reklamace je zachována i v případě zaslání oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady na emailovou adresu: hu@haltimo.com. Společně s oznámením o výskytu vad zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady zasláno na e-mailovou adresu: hu@haltimo.com, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem řádného posouzení vytýkaných vad.

       Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

       Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5.       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že zboží má vady.

6.       Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu a dle druhu zjištěné vady reklamaci vyřídit v dohodnutém termínu, není-li sjednáno jinak, pak do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.       Reklamace je vedena písemně včetně potvrzení přijetí a případného oznámení o vyřízení reklamace. Pokud je reklamaci vyhověno, lze toto sdělit kupujícímu telefonicky.

8.       V případě uplatňování vad zboží je prodávající oprávněn zboží podrobit vlastnímu přezkumu a případně reklamované vady neuznat.

9.       V případě uznání reklamace, má kupující nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícím, a to však pouze do výše nejlevnější možné dopravy, určí-li či dohodne-li kupující jinou dopravu, nese náklady nad tuto nejlevnější možnou dopravu.

10.    Prodávající neodpovídá za přímé nebo nepřímé náklady přesahující rozsah poškození definovaný touto zárukou.

9.       Další práva a povinnosti smluvních stran

1.       Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hu@haltimo.com

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.       Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.    Ochrana osobních údajů

1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.    Doručování

1.       Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    Závěrečná ustanovení

1.       Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí.

2.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

3.       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

4.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

5.       Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky a to zejména občanským zákoníkem v platném znění.

6.       Je-li tato verze VOP překládána do cizích jazyků, a je-li vedle nich dostupná i česká verze platí, že v nesrovnalostech má vždy přednost jazyková verze česká.

7.       Prodávající a kupující-podnikatel se dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu tak, že místě příslušný soud pro řešení veškerých sporů z uzavřené smlouvy je Okresní soud Brno-venkov.

 

V Brně, dne 20.1. 2019                  

 

Prodávající:

 

Holders s.r.o

IČO: 053 81 801

DIČ: CZ 05381801

Brněnská 4062/3a

69501 Hodonín

Potrebujete pomoč?

Z veseljem vam bomo svetovali

Obišči posvetovalnico

si@haltimo.com