Правила и условия

společnosti Holders s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95030.

provozovna: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČO: 05381801, DIČ: CZ05381801 (dále také jako „prodávající“)

Telefon: +420 778 757 552

E-mail: cz@haltimo.com

 

Настоящите Общи условия се прилагат за продажба на стоки чрез онлайн магазина, разположен на следните интернет адреси https://www.haltimo.com/cz, считано от 20.01.2023 г.

 

1.     Уводни разпоредби

1.      Настоящите общи условия (наричани по-долу „ОУ“) уреждат взаимните права и задължения на страните по договора, произтичащи във връзка със или въз основа на договор за покупка, сключен между продавача и друго лице (наричано по-долу „купувач") чрез онлайн магазина на продавача. Онлайн магазинът се намира на адрес https://www.haltimo.com/cz (наричан по-долу „уебсайт“), чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу „уеб интерфейс на магазина).

2.    Ако клиентът е потребител по смисъла на раздел 419 от Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс (наричан по-долу „Граждански кодекс“), тези ОУ се прилагат само до степента, която не е в противоречие с разпоредбите на Гражданския кодекс за защита на потребителите и Закон № 634/1992 Coll. относно защитата на потребителите. Правната защита на потребителите не важи за купувача-предприемач.

3.     Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на тези ОУ. Ако договорът за покупка е сключен на няколко езика, чешката версия има предимство.

4.    Продавачът може да променя или допълва текста на ОУ. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на действие на предходната версия на Общите условия.

2.     Потребителски акаунт

1.       Въз основа на регистрацията на купувача в уебсайта се създава потребителски акаунт на купувача. След това от потребителския акаунт купувачът може да направи индивидуални поръчки на стоки. Ако конкретният уебсайт позволява това, купувачът може да направи поръчка на стоки и без регистрация.

2.       Купувачът носи отговорност за коректността на данните, въведени в уеб интерфейса на магазина, и поема всички разходи, свързани с неверни данни. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, когато те се променят.

3.       Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази тези данни за достъп. Транзакциите, извършени през потребителския акаунт, се считат за транзакции, извършени директно от купувача, освен ако купувачът не докаже противното.

4.    Купувачът се съгласява, че неговият потребителски акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено по време на необходима поддръжка и евентуални технически повреди.

5.       Продавачът може да анулира потребителския акаунт на купувача.

3.     Сключване на договори

1.     За да поръча стоки, купувачът попълва формуляр за поръчка, намиращ се на уебсайта, и го изпраща, като натисне бутона "Изпрати поръчка / Завърши поръчката". Формулярът за поръчка (наричан по-долу „поръчката“) съдържа основно информация за:

a.          имейл адрес на купувача и адрес за доставка и фактуриране,  

b.          поръчани стоки (поръчаните стоки се „поставят“ от купувача в електронната пазарска количка на уеб интерфейса на магазина),

c.           начина на плащане по покупни цени на стоките,

d.          данни за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и 

e.          информация за разходите свързани с опаковането и доставянето на стоките ( посочените цени се отнасят само за доставка в рамките на Чехия).

2.          След създаване на поръчката, на купувача се изпраща автоматично генериран имейл, обобщаващ неговата поръчка. Това обаче не води до сключването на договора. Договорът за покупка е сключен само когато купувачът получи потвърждение по имейл, съдържащо приемането на поръчката от продавача

3.       Купувачът може да променя попълнените данни до изпращане на поръчката от продавача. Данните, посочени в изпратената поръчка, се считат за верни и купувачът носи отговорност за евентуалната им неверност.

4.       Продавачът има право, в зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, размер на покупната цена, прогнозни транспортни разходи), да поиска от купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

5.      Преди изпращане на стоката до купувача е възможно и двете страни да се откажат от договора. Ако отказът на купувача от договора е доставен на продавача едва след като стоките са били изпратени на купувача, купувачът поема съответните разходи. 

6.       В случай, че купувачът анулира поръчка за стоки, които са били специално поръчани за него по споразумение, се определя такса за анулиране в размер на 50% от покупната цена на стоката.

7.       Купувачът приема, че информацията за наличността на стоките на уебсайта е само ориентировъчна и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупко-продажба с купувача.

8.        Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използването на тези средства за комуникация (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори и др.), се покриват от купувача.

4.       Доставка на стоки

1.       Страните по договора се споразумяват по клауза EXW (INCOTERMS 2010), мястото на доставка е склада на продавача на адрес Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (наричано по-долу също „място на доставка“ или „място на стопанска дейност“). Разходите и рисковете, свързани с доставката на стоките, преминават към купувача в точката на доставка, когато стоките са готови за получаване от купувача. С разрешаването на купувача да се разпорежда със стоката, задължението на продавача е изпълнено и от този момент рискът от увреждане на имуществото преминава върху купувача.

2.       Вместо доставка по предходния параграф, продавачът може да договори с купувача различно от предходния параграф, чрез писмено споразумение. В такъв случай страните се споразумяват и това споразумения включва и кой от тях ще поеме разноските, свързани с това.

3.         Купувачът не е длъжен да поеме стоките от мястото на доставката, но за целта той може да посочи друго място за приемане на стоките според неговите изисквания (наричано по-нататък и "мястото, определено за приемане на стоките" ). Разходите, включително транспорта до мястото, определено за получаване на стоката, се заплащат от купувача. Купувачът сам осигурява транспортирането на стоката от мястото на доставка до мястото, предназначено за получаване на стоката, като може да възложи това и на продавача.

4.         Купувачът е длъжен да поеме стоката от мястото, което е избрал в поръчката, т.е. на мястото на доставката или на мястото, определено за приемане на стоката, в противен случай носи отговорност за причинените вреди. След неуспешен опит да се предаде стоката на така избраното място, продавачът връща стоката на мястото, откъдето стоката е транспортирана до купувача. С връщането на стоките обратно, стоките се считат за получени. Продавачът информира купувача за възможността да вземе стоката и го информира за мястото, където се намира стоката. От момента на връщане на стоката, продавачът има право да начисли на купувача такса за съхранение в обичайния размер според размера и естеството на стоката.

5.        Ако по причини от страна на купувача се наложи стоката да бъде доставена многократно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът поема всички разходи, свързани с това.

6.       При приемане на стоката от превозвача, купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоката. При констатирани дефекти в стоката, купувачът е длъжен незабавно да уведоми превозвача и да не приема стоката, или да я приеме с писмен отчет, където ще бъдат подробно описани щетите по доставената стока. Ако купувачът приеме явно повредена стока или стока в опаковка с щети, без да направи писмен отчет с превозвача, продавачът не носи отговорност за щетите по стоката.

7.       Допълнителни права и задължения на страните по време на транспортирането на стоките могат да се регулират от специалните условия за доставка на продавача, ако са издадени от продавача.

5.       Покупна цена и условия на плащане

1.       Покупната цена за стоките и всички разходи, свързани с тяхната доставка, могат да бъдат платени от купувача на продавача по следните начини:

a.         в брой или с карта в обекта на продавача,

b.         в брой или с карта с наложен платеж на място, посочено от купувача в поръчката,

c.         по безкасов превод по сметка на продавача бр.

2401071773/2010 Република Чехия, поддържана във Fio banka, a.s. (наричана по-долу „сметка на продавача“), 

d.        безкасово с платежна карта,

e.         фактура с 14-дневен падеж (само след предварително писмено съгласение от продавача),

f.          онлайн плащане,

g.       онлайн плащанията с карти се извършват чрез системата Barion. Информацията за картата няма да достигне до търговеца. Доставчикът на услуги Barion Payment Zrt е институция под надзора на Националната банка на Унгария и номерът на лиценза е H-EN-I-1064/2013.

2.        Заедно с покупната цена, купувачът е длъжен да заплати на продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката до местоназначението в уговорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

3.       Покупната цена е дължима не по-късно от момента на приемане на стоките, освен ако няма друга писмена уговорка.

4.       При безкасово плащане денят на плащане е денят, в който плащането е постъпило в сметката на продавача. При безкасово плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоката заедно с посочване на променливия символ за плащане, който се генерира автоматично с поръчката.

5.       Разходите по платежната система се поемат от купувача.

6.       Продавачът ще издаде фактура на купувача за плащането на покупната цена, която ще бъде доставена на купувача по имейл след кредитиране на плащането. Продавачът е платец на данък добавена стойност. 

7.       Промените в митническите и вносните тарифи, настъпили след сключването на договора, са в ущърб или в полза на купувача.

8.       Отстъпките от покупната цена не могат да се комбинират помежду си.

6.       Отказ от сключения от потребителя договор

1.       Купувачът-потребител може да се откаже от договора без да посочва причини в рамките на 14 дни от приемането на стоките в съответствие с раздел 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, освен ако не е посочено друго. Това право принадлежи само на потребителите.

2.      В случай на отказ от договора, купувачът разполага с формуляр, достъпен на сайта на продавача.

3.       Купувачът е длъжен да информира продавача за отказ от договора за покупка (например с писмо, имейл). За целта е възможно да използвате приложения формуляр за отказ от договора (Приложение № 1 към настоящите ОУ).

4.      За да спази 14-дневния срок за отказ, е достатъчно купувачът да изпрати отказа преди изтичането на съответния срок.

7.       Последици от отказ от договора

1.       В случай на отказ от договора за покупка, договорът се анулира от самото начало.

2.       Купувачът трябва да изпрати стоките обратно на продавача без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказа от договора, само на адреса на предприятието или да ги достави лично на адреса на предприятието. Срокът се спазва, ако стоките бъдат изпратени обратно преди изтичането на 14 дни. Продавачът има право да таксува сума до 250 CZK за транспортирането на стоките, ако купувачът достави върнатите стоки на адрес, различен от адреса на предприятието (например до адреса на седалището на продавача ).

3.       Ако купувачът се откаже от договора за покупка, той поема разходите, свързани с връщането на стоката. Размерът на разходите зависи от естеството на стоките и начина на връщане на стоките.

4.      В случай на отказ от договора, продавачът ще върне покупната цена на купувача в рамките на 14 дни от доставката на върнатата стока. Покупната цена ще бъде възстановена по банков път или в брой на място на продавача. Ако купувачът избере да върне по банков път, той трябва да информира продавача за номера на сметката, на която продавачът трябва да изпрати покупната цена.

5.        Не е възможно да се откаже договора за покупка за доставка на стоки (дори в случай на потребител) в случаите съгласно § 1837 от Гражданския кодекс. По-специално, следователно не е възможно да се отмени договора в случай, че

- стоките са модифицирани според желанията на купувача,,=

- стоките са нетрайни,

- стоките са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката,

- потребителят е извадил стоката от затворената опаковка и поради хигиенни причини не е възможно да я върне,

- това е аудио или видео продукт или компютърна програма и купувачът е нарушил оригиналната им опаковка. Купувачът носи отговорност за намаляването на стойността на стоката в резултат на боравене със стоката по начин, различен от необходимия за запознаване естеството и свойствата на стоката, включително тяхната функционалност. Продавачът има право да поиска обезщетение за щети, причинени по стоките, като компенсира разумна сума от покупната цена срещу иска на купувача за възстановяване на цялата покупна цена.

6.       Ако заедно със стоките на купувача се предоставя подарък, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва с условието за разваляне, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, договорът за подарък по отношение на такъв подарък престава да бъде валиден и купувачът е длъжен да върне стоките на продавача заедно с предоставения подарък или да заплати покупната цена за този подарък.

8.       Гаранции, дефекти и жалби

1.       Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата от дефектно изпълнение се уреждат от съответните правни разпоредби на Република Чехия (по-специално разпоредбите на § 1914 - 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от Гражданския кодекс, или съответните разпоредби на Закон № 634/1992 Coll. за защита на потребителите).

2.       Продавачът носи отговорност пред купувача при приемане на стоката спрямо това, че:

a.        стоките имат свойствата, договорени от страните, а при липса на споразумение, те имат свойствата, които продавачът или производителят е описал или които купувачът е очаквал по отношение на естеството на стоките и въз основа на рекламата извършена за тях,

b.        стоките са подходящи за целта, заявена от продавача за тяхното използване или за които обикновено се използва вещ от този вид,

c.         качеството или дизайнът на стоките съответства на договорената мостра или модел, ако качеството или дизайнът са определени според договорената мостра или модел,

d.         стоката е в съответното количество, мярка или тегло и

e.         стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби. 

3.       Разпоредбите, посочени в предходния параграф, не се прилагат изцяло за стоки, продадени на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниска цена, за износване на стоката, причинено от обичайната й употреба, за употребявани стоки за дефект, съответстващ до степента на използване или износване, която стоката е имала към момента на получаване от купувача, или ако това следва от естеството на стоката. 

4.       Купувачът е длъжен да докладва писмено дефектите и да ги предяви на адреса на продавача (Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín) без ненужно забавяне, когато ги открие. Очевидните дефекти трябва да бъдат докладвани писмено на продавача веднага след приемане на стоката, като се посочи описанието на дефектите и степента им и, ако е необходимо, се предостави фотодокументация. Можете да използвате нашата форма, за да напишете жалба. Писмената форма за предявяване на жалба се запазва и в случай на изпращане на уведомление за поява на дефекти на продукта и упражняване на правото на отговорност за дефекти на имейл адрес: cz@haltimo.com. Заедно с уведомлението за поява на дефекти на продукта или без неоправдано забавяне след изпращане на уведомление за поява на дефекти на продукта и упражняване на правото на отговорност за дефекти на имейл адрес: cz@haltimo.com, купувачът е длъжен да предаде подложените на жалба стоки на продавача с цел правилна оценка на предполагаемите дефекти.

       Продавачът издава писмено потвърждение на купувача кога е направена жалбата, какво съдържа, какъв метод за обработка на жалбата се изисква, по имейл веднага след получаване на жалбата, в случай на лична жалба се препраща незабавно . Писменото потвърждение служи само като доказателство за получаване на жалбата. Състоянието на стоките, в които купувачът е предал тези стоки на продавача, ще бъде оценено като част от процедурата за жалба.

        Купувачът е наясно, че ако не достави подложените на жалба стоки, включително всички получени аксесоари, тогава в случай на отказ на купувача от договора, покупната цена ще бъде върната на купувача, спадната и цената на недоставените аксесоари.

5.      За момент на предявяване на жалба се счита моментът, в който купувачът уведоми продавача, че стоката има дефекти. 

      При уведомление за дефект или без неоправдано забавяне след уведомление за дефект, купувачът информира продавача за правото, което е избрал от дефектно изпълнение. Направеният избор не може да бъде променян от купувача без съгласието на продавача. Това не важи, ако купувачът е поискал отстраняване на дефект, който се окаже непоправим, и ако продавачът не отстрани дефектите в разумен срок или ако уведоми купувача, че няма да отстрани дефектите. В такъв случай купувачът може да избира между разумна отстъпка от покупната цена и отказ от договора.

        Ако купувачът не избере правото си навреме, той има право на отстраняване на дефекта или на разумна отстъпка от покупната цена.

6.      Продавачът се задължава да обработи жалбата без ненужно забавяне и в зависимост от вида на открития дефект да обработи жалбата в уговорения срок, освен ако не е уговорено друго, след това до 30 дни от предявяване на жалбата.

7.       Жалбите се подават в писмена форма, включително потвърждение за получаване и всяко известие за разглеждане на жалби. Ако жалбата бъде уважена, това може да се съобщи на купувача по телефона.

8.       При жалби за дефекти на стоката, продавачът има право да подложи стоката на собствен преглед и при необходимост да не признае рекламираните дефекти. 

9.       Ако жалбата бъде уважена, купувачът има право на възстановяване на разходите, свързани с транспорта на стоката от продавача, но само до размера на възможно най-евтиния транспорт, ако купувачът определи или договори друг транспорт, той поема разходите над този възможно най-евтин транспорт.

10.    Продавачът не носи отговорност за преки или непреки разходи, надвишаващи размера на щетите, определени от тази гаранция.

9.       Други права и задължения на страните по договора

1.       Купувачът придобива собственост върху стоката, като заплати пълната покупна цена на стоката.

2.       По отношение на купувача продавачът не е обвързан от никакви кодекси на поведение по смисъла на разпоредбите на § 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс.

3.      Продавачът обработва жалби на потребители на електронен адрес cz@haltimo.com

Продавачът ще изпрати информация относно обработката на жалбата на купувача на имейл адреса на купувача.

4.       Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупка, е отговорност на Чешката търговска инспекция, със седалище Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, идентификационен номер: 000 20 869, интернет адрес: https:/ /adr.coi.cz/cs. Онлайн платформата за разрешаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за разрешаване на спорове, произтичащи от договора за покупка между продавача и купувача.

5.       Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговска лицензия. Търговската проверка се извършва от съответната търговска служба в рамките на нейната юрисдикция. Надзорът в областта на защитата на личните данни се осъществява от Службата за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция в определена степен контролира, наред с други неща, спазването на Закон № 634/1992 Coll. за защита на потребителите, както е изменен.

6.       Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс.

10.    Защита на личните данни

1.       Неговото задължение за информиране към купувача по смисъла на член 13 Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната от Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу „регламентът GDPR“), свързан с обработката на личните данни на купувача за целите на изпълнение на договора за покупка, за целите на договаряне на договора за покупка и за целите на изпълнение на публичноправни задължения на продавача се изпълнява от продавача чрез специален документ.

2.   Ние проверяваме Вашето удовлетворение от покупката чрез въпросници по имейл като част от програмата Проверено от клиенти, в която е включен нашият електронен магазин. Ние Ви ги изпращаме всеки път, когато правите покупка от нас, ако по смисъла на § 7, параграф 3 от Закон № 480/2004 Coll. относно някои услуги на информационното общество, не отказвате изпращането им. Ние обработваме лични данни за целите на изпращане на въпросници като част от програмата Проверено от клиенти въз основа на нашия легитимен интерес, който се състои в това да установим вашето удовлетворение от покупката Ви от нас. За изпращане на въпросници, оценка на Вашите отзиви и анализиране на нашата пазарна позиция, ние използваме процесор, който е оператор на портала Heureka.cz; за тези цели може да предадем информация за закупените стоки и Вашия имейл адрес. При изпращане на въпросници по имейл Вашите лични данни не се предават на трета страна за собствени цели. Можете да възразите срещу изпращането на имейл въпросници като част от програмата Проверено от клиенти по всяко време, като откажете допълнителни въпросници, като използвате връзката в имейла с въпросника. В случай на Ваше възражение, няма да Ви изпратим повече въпросника.

11.    Доставка

1.       Купувачът може да получи доставка на имейл адреса, посочен в потребителския му акаунт или посочен от купувача в поръчката.

12.    Крайни разпоредби

1.       Страните по договора декларират, че настоящите Общи условия са неразделна част от сключения между тях договор и че съдържанието им, съответно присъединяването към тях от страна на купувача и продавача, е в съответствие с тяхната свободна и сериозна воля.

2.       Договорът за покупка, включително условията, се архивират от продавача в електронен вид.

3.       Ако някоя от разпоредбите на ОУ е невалидна или неефективна, или стане такава, невалидната разпоредба ще бъде заменена от разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната разпоредба. Невалидността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби. Промените и допълненията към договора за покупка или тези ОУ изискват писмена форма.

4.       Ако връзката, установена с договора за покупка, съдържа международен (чуждестранен) елемент, тогава страните се съгласяват, че връзката се урежда от чешкото право. С избора на правото по предходното изречение купувачът потребител не се лишава от защитата, предоставена от разпоредбите на правния ред, от които не е възможно да се отклони договорно и която при липса на избор от закона, в противен случай би се прилагал съгласно разпоредбите на член 6, параграф 1 от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 593/2008 от 17 юни 2008 г. относно правото, уреждащо договорните задължения (Рим I ).

5.      Всички права и задължения на договарящите страни се уреждат от правния ред на Република Чехия, по-специално от Гражданския кодекс, както е изменен.

6.       Ако тази версия на ОУ е преведена на чужди езици и ако заедно с тях е налична и версия на чешки език, в случай на несъответствия винаги предимство има версията на чешки език.

7.       Съгласно § 89а от Гражданския процесуален кодекс, продавачът и купувачът-предприемач са се споразумели за местната компетентност на съда, така че Окръжен съд Бърно-Венков е мястото на юрисдикция за разрешаване на всички спорове, произтичащи от сключения договор.

 

В Бърно, на 20.1. 2019

 

Продавач:

 

Holders s.r.o

IČO: 05381801

DIČ: CZ05381801

Brněnská 4062/3a

69501 HodonínРекламационен лист / замяна на стоки

(Попълнете този формуляр и го изпратете обратно само ако искате да поискате стоките в законовия срок, да замените стоките или да се откажете от договора за покупка в рамките на 14 дни. Формулярът трябва да бъде отпечатан, подписан и изпратен сканиран на имейл адреса по-долу , или поставете в пратката с върнатите стоки).


Адрес(продаваз)

Компания: Holders s.r.o.

Адрес на фирмата: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

Инд. номер, ДДС: 05381801, CZ05381801

Емайл адрес: cz@haltimo.com

Телефонен номер: +420 778 757 552


Купувач:

Дата на поръчката:

Номер на поръчката:

Номер на фактурата:

Име на купувача:

Адрес на купувача:

Телефонен номер:

Емайл адрес:

Номер на сметката (*):

* (За изпращане на средства в случай на положително уреждане на жалба)


Поръчка

Име на продукта:

Количество:


Причина за жалба или замяна (опишете подробно дефекта на продукта):_______________________________ _________________________________

Име и фамилия на купувача Дата и място на подпис

 

Общи указания за предявяване на рекламация

Като потребител Вие сте длъжни да докажете закупуването на артикула чрез представяне на доказателство за покупката или по друг, достатъчно достоверен начин.Като потребител не можете да упражнявате права от дефекти, които сами сте причинили или за които сте знаели при време на закупуване. Същото важи и за дефекти, за които ние, като продавач и потребител, сме договорили намаление на цената. Ние също така не носим отговорност за нормалното износване на артикула. Жалбата трябва да бъде направена най-късно в рамките на 24 месеца. Жалбите трябва да се подават незабавно, за да се предотврати разпространението на дефекта и в резултат на това отхвърляне на рекламацията. Като докладвате своевременно за дефект след появата му, можете да осигурите безпроблемно разглеждане на жалбата. Жалбата се обработва само когато Ви информираме за нея. Ако законовият срок изтече, считайте това за съществено нарушение на договора и можете да се откажете от договора за покупка.


Имате ли нужда от помощ?

Ние ще Ви посъветваме

До помощния център

bg@haltimo.com